ข้อกำหนด DOA & RMA | Autotronic Enterprise Co., Ltd.

การตรวจวัดสภาพแวดล้อม การวัดและวิเคราะห์ของเหลว / การตรวจวัดสภาพแวดล้อมอัตโนมัติแบบมืออาชีพ ตัวควบคุมระบบวัดของเหลวและตัวแปลงสัญญาณผู้ผลิตและผู้ให้คำปรึกษา

ข้อกำหนด DOA & RMA

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DOA และ RMA

AECL รับประกันผลิตภัณฑ์ของตนต่อข้อบกพร่องในการผลิตในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต นับตั้งแต่วันที่จัดส่งจากโรงงานผลิตของ AECL เป็นเวลาหนึ่งปี การรับประกันนี้จำกัดเฉพาะการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า (ตามดุลยพินิจของ AECL แต่เพียงผู้เดียว) ของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในช่วงระยะเวลาการรับประกัน AECL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและตีความนโยบายที่ระบุไว้ด้านล่างใหม่


เงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตร

AECL จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องเมื่อมาถึงภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มาถึง ตามการแจ้งการมาถึงโดยผู้ส่ง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง:
 
1.1 แพ็คเกจคืนสินค้า:
ต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิมและต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น อาจมีการประเมิน "ค่าธรรมเนียมการบรรจุหีบห่อ" เมื่อยอมรับ AECL ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน
 
1.2 ข้อบกพร่องเมื่อเดินทางมาถึง (DOA):
1.2.1 ผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดเป็น DOA เฉพาะในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่องเมื่อเดินทางมาถึงและการทำงานผิดพลาดไม่ได้เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างผิดปกติ หรือเสียหายระหว่างการขนส่งหรือการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.2.2 AECL จะพิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าความเสียหายของผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากการกระทำของพระเจ้า หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การละเมิด การเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยแรงภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรบกวนทางไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โฮสต์ทำงานผิดปกติ การติดตั้งโดยไม่ต้องปิดเครื่องและเดินสายไม่ถูกต้อง) กรณีเหล่านี้จะถือว่าเป็นกรณีบริการซ่อมผลิตภัณฑ์มาตรฐาน และควรเป็นไปตามกระบวนการบริการซ่อมผลิตภัณฑ์/RMA
 
1.3 ค่าขนส่ง:
1.3.1 AECL จะดำเนินการจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ AECL กำหนดให้เป็น DOA และ AECL จะชำระค่าจัดส่งแบบ 2 ทาง
1.3.2 หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น DOA โดย AECL กรณีนี้จะถือว่าเป็นกรณีบริการซ่อมผลิตภัณฑ์มาตรฐานและลูกค้าต้องแบกรับค่าจัดส่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมให้กับลูกค้า

ข้อกำหนด RMA

1.1 แพ็คเกจคืนสินค้า:
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ส่งคืนได้รับการบรรจุอย่างดี
 
1.2 หมายเลข RMA:
ไม่สามารถส่งคืนหรือซ่อมแซมได้หากไม่มีหมายเลข RMA AECL ขอสงวนสิทธิ์ในการออกหมายเลข RMA แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการอนุญาตใดๆ จนกว่าลูกค้าจะได้รับหมายเลข RMA จากบุคลากร AECL ที่ได้รับอนุญาต
 
1.3 การซ่อมแซมการรับประกัน:
AECL จะไม่เรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน
1.3.1 AECL จะเรียกเก็บเงินสำหรับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เมื่อหมดระยะเวลาการรับประกัน หรือมีความเสียหายที่ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองการรับประกัน หากความเสียหายหรือการทำงานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์เกิดจากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือการซ่อมแซมตามการรับประกันฟรี:
ก) ไฟฟ้าขัดข้อง
b) โฮสต์คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ
c) อุปกรณ์ไม่ได้ปิดในขณะติดตั้ง
ง) สินค้าถูกใช้ในทางที่ผิด นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
จ) การเดินสายไม่ถูกต้อง
ฉ) ความผิดปกติของรายการเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
g) ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งอันเป็นผลมาจากการไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสม
h) ไม่พบข้อบกพร่อง (NDF)
 
1.3.2 ค่าขนส่ง:
ก) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ RMA ไปยัง AECL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่านายหน้า ภาษี ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากมี
ข) AECL จะจ่ายค่าขนส่งของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้การจัดส่งระหว่างประเทศใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งด้วย

ซ่อมนอกประกัน

AECL จะเรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน หรือมีความเสียหายที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
 
1.1 ค่าซ่อม:
หากจะมีการเรียกเก็บค่าซ่อม AECL จะส่งใบแจ้งหนี้ Proforma ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจะรอการอนุมัติจากลูกค้าก่อนดำเนินการซ่อมแซม
1.2 ค่าขนส่ง:
ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าขนส่งแบบ 2 ทางสำหรับสินค้าที่ซ่อมแซมนอกการรับประกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ เช่น ภาษีศุลกากร
 
1.3 AECL จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันได้ว่า:
1.3.1 การส่งคืนอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไปยัง AECL โดยไม่มีหมายเลข RMA ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 การเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในและภายนอกที่จัดส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
1.3.3 การขนส่งอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าตกลงที่จะประกันผลิตภัณฑ์สำหรับการขนส่งและรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง

การวัดของเหลว | ระบบอัตโนมัติและการควบคุม | ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรม - Aecl

อยู่ในไต้หวัน,Autotronic Enterprise Co., Ltd.เป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์อุตสาหกรรมของตัวควบคุมระบบอัตโนมัติและเครื่องแปลงสัญญาณตั้งแต่ปี 1976

ในฐานะซัพพลายเออร์อุปกรณ์อุตสาหกรรมด้านการตรวจจับสิ่งแวดล้อมอัตโนมัติ การวัดและวิเคราะห์ของเหลว Aecl นำเสนอโซลูชันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณภาพอากาศและอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติสาขาการควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมการไหล เช่น Paddlewheels แม่เหล็กและกังหัน อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม เช่น เครื่องส่งอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความร้อน (BTU) และเครื่องคิดเลข และเครื่องวัดอัตราการไหลล้ำเสียง และวาล์ว GF และตราสัญลักษณ์ GF ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในไต้หวัน

Aecl ได้นำเสนอตัวควบคุมระบบอัตโนมัติคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ระบบควบคุมการผลิตและควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องวิเคราะห์ และโซลูชันระบบอัตโนมัติด้วยความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์กว่า 40 ปี Aecl รับประกันความต้องการของลูกค้าแต่ละราย